1. Avtalen
  Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
  Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
 2. Partene
  Selger er Sunnmøre Data og Kultur, Syvergjerdet 19B, 6010 Ålesund, post@sdok.no, 400 81 801, org. Nr 911 737 620, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
  Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.
 3. Pris
  Den oppgitte prisen for billetten, 50 kr, er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.
 4. Avtaleinngåelse
  Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
  Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
 5. Betalingen
  Betaling skjer av hver enkelt spiller via Vipps.
 6. Levering
  Levering av billett skjer umiddelbart etter betaling, ved at kjøper blir tilsendt bekreftelse på betalt turneringsavgift.
 7. Risikoen for varen
  Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.
 8. Angrerett
  Angrerett er i hht. Kjøpsloven unntatt billetter til kulturarrangement.
 9. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
  Hvis kjøperen opplever mangel, f.eks. ved manglende levering av billett, bes kjøper henvede seg til selger via epost – post@sdok.no
 10. Personopplysninger
  Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
 11. Konfliktløsning
  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.
  Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.